.

Στόχοι της «Πνευμονικής Υπέρτασης Ελλάδας – Hellenic Pulmonary Hypertension» είναι:

 

I. Η δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών μας σε δράσεις του Συλλόγου, με σκοπό την ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών τους, τόσο στην Αθήνα, όσο και ευρύτερα στον ελλαδικό χώρο.

II. Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου των ασθενών μας και η εξασφάλιση μιας σωστής ποιότητας ζωής μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάστασή τους.

III. Η καταπολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής κατάπτωσης των ασθενών μας, ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου, αλλά και η ψυχική και οικονομική ενίσχυσή τους.

IV. Η ευρύτερη και συστηματική παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, καθώς και η σωστή ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της Πνευμονικής Υπέρτασης.

V. Η δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία, όπως και τις παροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία.

VI. Η συνεργασία του Σωματείου με εξειδικευμένα Νοσοκομεία, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Σωματεία, και γενικά εταιρείες ή ιδιώτες με κοινούς σκοπούς και στόχους.

 

 

Η αποστολή της «Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας – Hellenic Pulmonary Hypertension»

 

Το Σωματείο, το οποίο επιδιώκει την πραγματοποίηση των στόχων του με κάθε νόμιμο μέσο, αποσκοπεί:

Ι. Στην οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών ημερίδων, συζητήσεων, διαλέξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και τη συμμετοχή των μελών του στις δραστηριότητες αυτές.

ΙΙ. Στη συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για ζητήματα που αφορούν στο νόσημα της Πνευματικής Υπέρτασης.

IΙΙ. Στη δημιουργία ομάδων Εθελοντών Προνοιακού Έργου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου, με σκοπό τη στήριξη, βοήθεια, συμπαράσταση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων με την ασθένεια της Πνευμονικής Υπέρτασης.

IV. Στην ανάπτυξη προγράμματος Φροντίδας στο Σπίτι, προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και Προγράμματος Φροντίδας και Νοσηλείας στο Σπίτι με τη δημιουργία «Ομάδων Φροντίδας και Νοσηλείας στο Σπίτι» για τους ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα αρμόδια Υπουργεία.

V. Στην ανάπτυξη προγράμματος Επαγγελματικής Ένταξης και Επανένταξης των ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση, στη διασύνδεση και ανάπτυξη προγραμμάτων με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Υγείας, Απασχόλησης, Παιδείας καθώς και τον Ο.Α.Ε.Δ., τους Επαγγελματικούς Συλλόγους, Συνδικαλιστικούς Φορείς, καθώς και με οποιοδήποτε Κέντρο, Σύλλογο ή εν γένει νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με αντικείμενο την ενίσχυση της ψυχικής και σωματικής υγείας και ευεξίας.

VI. Στη Δημιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας ασθενών –κυρίως απόρους– και των συνοδών τους, από όλη τη Ελλάδα, που υποβάλλονται σε θεραπείες στην Αθήνα.

VII. Δημιουργία Ξενώνα Παρηγορητικού Σταδίου για τους μοναχικούς –απόρους ή μη– ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση.