Δύο νέοι βιοδείκτες για την ΠΑΥ

Άρθρο της Patricia Inacio, PhD

Η γαλεκτίνη-3 (Γαλ-3) και η ορμόνη αλδοστερόνη μπορεί να αποτελέσουν δύο νέους βιοδείκτες πρόγνωσης της νόσου στους ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Η γαλεκτίνη-3 και η αλδοστερόνη ως πιθανοί διπλοί βιοδείκετες στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ), (“Galectin-3 and aldosterone as potential tandem biomarkers in pulmonary arterial hypertension,”) το οποίο δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Heart.

Η αλδοστερόνη, μια στεροειδής ορμόνη που ευθύνεται για την ρύθμιση της ισορροπίας άλατος και νερού στο σώμα, είχε προηγούμενως βρεθεί ότι εμπλέκεται στην αναδόμηση των πνευμονικών αγγείων και στη κυστική ίνωση. Επίσης, αυξημένα επίπεδα αλδοστερόνης βρέθηκαν στους ιστούς και το αίμα ασθενών με ΠΑΥ.

Ο μηχανισμός δράσης της αλδοστερόνης και της επίδρασής της στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα γίνεται μέσω της Γαλ-3, μιας ενδογενούς β-γαλακτοσιδάση- λεκτίνης με διαπιστωμένο ρόλο στις φλεγμονές, στην κυστική ίνωση και στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Καθώς κλινικές μελέτες για τον ρόλο τόσο της Γαλ-3 όσο και της αλδοστερόνης στην ΠΑΥ δεν υπάρχουν, μια ομάδα ερευνητών εξέτασε τη σύνδεση μεταξύ αλδοστερόνης/Γαλ-3 και της σχέσης τους με την επιδείνωση της ασθένειας. Η ανάλυση έγινε σε 57 ασθενείς, 41 με ιδιοπαθή ΠΑΥ και 16 με ΠΑΥ λόγω νοσημάτων του συνδετικού ιστού, και σε δείγμα από υγιείς ανθρώπους (σε σύνολο, οκτώ αντιστοιχούσαν ηλικιακά με τους ασθενείς). Οι μετρήσεις και στα δύο δείγματα έγιναν για τα επίπεδα Γαλ-3, της αλδοστερόνης και άλλες πρωτεΐνες του πλάσματος.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι ασθενείς με ιδιοπαθή ΠΑΥ και με ΠΑΥ λόγω νοσημάτων του συνδετικού ιστού είχαν αυξημένα επίπεδα τιμών Γαλ-3 ((12.2 ng/mL και 14.1 ng/mL, αντίστοιχα), σε σύγκριση με το υγιές δείγμα (8.5 ng/mL). Τα επίπεδα αλδοστερόνης ήταν αυξημένα μόνο στους ασθενείς με ιδιοπαθή ΠΑΥ (248.5 pg/mL σε σχέση με 71.9 pg/mL στο υγιές δείγμα). Επιπλεόν τα επίπεδα αλδοστερόνης και Γαλ-3 (καθώς και τα επίπεδα της Ν-τερματικής του νατριουρητικού πεπτιδίου εγκεφάλου, NT-proBNP) ήταν υψηλότερα στους ασθενείς με ΠΑΥ σε προχωρημένο στάδιο της νόσου (λειτουργικής κλάσης ΙΙ-ΙΙΙ κατά ΠΟΥ) από ότι στους ασθενείς σε προγενέστερα στάδια (λειτουργική κλάση Ι κατά ΠΟΥ) ή στο υγιές δείγμα.

Συμπερασματικά, η υψηλότερη συγκέντρωση Γαλ-3 και αλδοστερόνης στα δείγματα αίματος ασθενών με ΠΑΥ δείχνει ότι ότι η οδός Γαλ-3 είναι σημαντική για την πρόγνωση της ασθένειας. Τα δύο αυτά μόρια μπορούν να χρησιμεύσουν ως βιοδείκτες μέτρησης της σοβαρότητας της νόσου.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα αγγλικά στο Pulmonary Hypertension News.

 

About Author

Spiros Klonis
administrator

Researchers Identify 2 Possible Blood Biomarkers of PAH Progression and Severity

By Patricia Inacio, PhD

Galectin-3 (Gal-3) and the hormone aldosterone are two potentialbiomarkers for disease progression in patients with pulmonary arterial hypertension, according to a recent study, “Galectin-3 and aldosterone as potential tandem biomarkers in pulmonary arterial hypertension,” published in the journal Heart.

Aldosterone, a steroid hormone that is responsible for regulating the salt and water balance in the body, was previously suggested to have a role in pulmonary vascular remodeling and fibrosis. Notably, increased levels of aldosterone were also found in tissues and blood of people with pulmonary arterial hypertension.

The mechanisms of action of aldosterone and its effects in the cardiovascular system were suggested to occur via Gal-3, a β-galactoside-binding lectin with established roles in inflammation, fibrosis, and heart failure.

Because clinical studies on the role of both Gal-3 and aldosterone in pulmonary arterial hypertension are lacking, a team of researchers investigated the link between aldosterone/Gal-3, and their association with disease severity. They analyzed 57 patients, 41 with idiopathic pulmonary arterial hypertension and 16 with pulmonary arterial hypertension associated with connective tissue disease, and healthy controls (in total, eight matched for age with pulmonary arterial hypertension patients). The researchers measured, in both pulmonary arterial hypertension patients and controls blood samples, the levels of Gal-3, aldosterone, and other plasma proteins.

They found that patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension and pulmonary arterial hypertension-connective tissue disease had increased levels of Gal-3 values (12.2 ng/mL and 14.1 ng/mL, respectively) when compared to controls (8.5 ng/mL); aldosterone levels were increased in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension only (248.5 pg/mL versus 71.9 pg/mL in controls). Moreover, aldosterone and Gal-3 levels (but also N-terminal pro-brain natriuretic peptide, NT-proBNP) had higher levels in pulmonary arterial hypertension patients in more advanced stages of the disease (WHO functional class II–III) then those in earlier stages (WHO functional class I) or controls.

In conclusion, the higher concentration of Gal-3 and aldosterone in blood samples of pulmonary arterial hypertension patients suggest that the Gal-3 mediate pathway is important for disease progression. These molecules may serve as potential biomarkers of disease severity.

The article was originally published at Pulmonary Hypertension News.

About Author

Spiros Klonis
administrator